Abliva offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS, UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva”) eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 22 februari 2024 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 184 931 634 aktier, motsvarande cirka 64,2 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 3 241 219 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 99 908 735 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 100 procent, vilket innebär att Abliva tillförs cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är en del av en finansiering om totalt cirka 88 miljoner kronor som även inkluderar en riktad emission av konvertibler till ett begränsat antal befintliga aktieägare och institutionella investerare, givet att resultatet från interimsanalysen, vilken genomförs i mitten av 2024, är positivt (icke-fultilt).

Genom Företrädesemissionen tillförs Abliva cirka 46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,5 MSEK. Det slutliga utfallet visar att 184 931 634 aktier, motsvarande cirka 64,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 3 241 219 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 99 908 735 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 14 404 079,40 SEK från 52 814 958,25 SEK till 67 219 037,65 SEK och antalet aktier ökar med 288 081 588 aktier från 1 056 299 165 aktier till 1 344 380 753 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet ABLI BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 maj 2024. Därefter kommer BTA omvandlas till aktier efter cirka en vecka.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 27 mars 2024. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

”Jag vill passa på att varmt tacka alla de som deltog i denna företrädesemission. Er medverkan säkerställer att vi kan jobba vidare i KL1333-programmet medan vi förbereder och genomför interimsanalysen. Dessutom ger det oss möjlighet att förbereda för det sista steget i FALCON-studien samtidigt som det ger oss ytterligare utrymme att diskutera programmet med potentiella partners och investerare”, säger Ellen Donnelly, VD för Abliva AB.

Innehavare av konvertibler är skyldiga att konvertera hela lånebeloppet inom fem bankdagar från den tidpunkt då Bolaget offentliggör interimsdata från fas 2-studien med KL1333, som beräknas i mitten av 2024, om den utvisar ett positivt, det vill säga icke futilt, resultat.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Abliva i samband med Företrädesemissionen.