Abliva offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission som till 100 procent omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och upptagande till handel av nyemitterade aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS, UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Abliva AB (”Nasdaq Stockholm: ABLI”) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har, med anledning av företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 februari 2024, upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har idag, den 27 mars 2024, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet avser inbjudan till teckning av aktier till följd av den företrädesemission som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 22 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Prospektet, innehållande fullständiga villkor, anvisningar samt anmälningssedlar för Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.abliva.com) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions webbplats (www.hagberganeborn.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Abliva erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 mars 2024
  • Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier
  • Teckningskursen är 0,16 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 3 – 12 april 2024
  • Teckningsperioden löper under perioden 3 – 17 april 2024

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 6,5 MSEK (varav upp till cirka 3,3 MSEK utgör garantiersättning). För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Abliva i samband med Företrädesemissionen.