Abliva utreder förutsättningarna för att genomföra riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Bolaget har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 80 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade Emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Syftet med den Riktade Emissionen är att resa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333. Den Riktade Emissionen avses delvis beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 och delvis beslutas av styrelsen med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma som planeras hållas den 29 april 2021.

Antalet aktier och teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade Emissionen kommer fastställas genom Bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Bookbuilding-förfarandet kommer att slutföras före handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2021. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade Emissionen efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats. Syftet med den Riktade Emissionen är att resa kapital för vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333.

Den Riktade Emissionen förutsätter att (i) styrelsen i Abliva beslutar om att emittera 32 601 360 av de nya aktier som tecknas i Bookbuilding-förfarandet med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2020 (”Tranch 1”), (ii) att styrelsen beslutar om att emittera resterande nya aktier som tecknas i Bookbuilding-förfarandet under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021, och (iii) att en extra bolagsstämma den 29 april 2021 godkänner styrelsens beslut om riktad emission av nya aktier (”Tranch 2”). Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021.

Aktierna som planeras emitteras inom Tranch 2 kommer att bli föremål för ett noteringsprospekt innan aktierna kan tas upp till handel. Noteringsprospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen den 30 april 2021.

Befintliga aktieägare, inkluderande Hadean Ventures, som tillsammans representerar 14,2 procent av rösterna i Bolaget, har uttalat sin avsikt att rösta för Tranch 2 på den extra bolagsstämman.

Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta Bookbuilding-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra den Riktade Emissionen. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarstruktur.

Rådgivare
Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.