Abliva har genomfört en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Bolaget, i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 mars 2021, har genomfört en riktad nyemission om totalt 106 666 666 aktier till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare, inklusive Hadean Ventures (den ”Riktade Emissionen”). Styrelsen beslutade att emittera totalt 106 666 666 aktier, varav 32 601 360 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 och 74 065 306 aktier emitteras med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021. Teckningskursen i den Riktade Emissionen, som fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, uppgår till 0,75 SEK per aktie. Abliva erhåller därmed en bruttolikvid om 80,0 MSEK genom den Riktade Emissionen, varav av 24,5 MSEK tillförs Bolaget omgående och 55,5 MSEK tillförs Bolaget under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut.

Abliva har genomfört en Riktad Emission om totalt 106 666 666 aktier till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare, inklusive Hadean Ventures. Styrelsen beslutade att emittera totalt 106 666 666 aktier, varav 32 601 360 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 (”Tranch 1”) och 74 065 306 aktier emitteras med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021 (”Tranch 2”). Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021. Befintliga aktieägare, inkluderande Hadean Ventures, som tillsammans representerar 14,2 procent av rösterna i Bolaget, har uttalat sin avsikt att rösta för Tranch 2 vid den kommande extra bolagsstämman. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,75 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 1,3 procent mot stängningskursen för Ablivas aktie på Nasdaq Stockholm den 30 mars 2021. Det är styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig då den fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Abliva erhåller därmed en bruttolikvid om 80,0 MSEK genom den Riktade Emissionen, varav av 24,5 MSEK, dvs Tranch 1, tillförs Bolaget omgående och 55,5 MSEK, dvs. Tranch 2, tillförs Bolaget under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut.

Bolaget avser använda nettoemissionslikviden från den Riktade Emissionen till vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarstruktur.

Den här finansieringsrundan är ett viktigt steg på vår resa för att göra Abliva till en välkänd och etablerad världsledare inom mitokondriell medicin. Jag vill tacka investerarna för denna finansiering som gör det möjligt för oss att avläsa de pågående studierna med vår huvudkandidat KL1333 och slutföra förberedelserna för den kommande globala registreringsgrundande fas 2/3-studien. För att säkra ytterligare finansiering som möjliggör genomförande av KL1333-studien kommer vi att intensifiera våra interaktioner med europeiska och amerikanska institutioner och specialistinvesterare. Vi ser fram emot att nå ut bredare och berätta vår historia både i Europa och USA. Vi har en spännande tid framför oss på Abliva och jag ser fram emot de kommande månaderna”, säger Ablivas VD, Ellen Donnelly.

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 26,5 procent av antalet aktier och röster i Abliva, varav 9,9 procent genom Tranch 1 och 18,4 procent genom Tranch 2 under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionbeslut avseende Tranch 2. Genom Tranch 1 ökar antalet utestående aktier med 32 601 360 aktier, från 296 340 132 aktier till 328 941 492 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 1 630 068,00 SEK från 14 817 006,60 SEK till 16 447 074,60 SEK. Genom Tranch 2, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut, ökar antalet utestående aktier med 74 065 306 aktier till 403 006 798 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 3 703 265,30 SEK till 20 150 339,90 SEK.

Rådgivare
Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.