Ändring av antal aktier och röster i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att till följd av genomförd apportemission i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive”) beslutad av styrelsen den 13 januari 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 mars 2015, har antalet aktier och röster i NeuroVive vid registrering hos Bolagsverket ökat med 738 533. Det totala antalet aktier och röster i NeuroVive uppgår därmed till 31 473 685 aktier.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl. 08.30 CET

Attachments

Release