Årsstämma 2014 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas fredagen den 9 maj 2014, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har kommit till styrelsen senast den 21 mars 2014. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81 Lund.

Vid årsstämman den 8 mars 2013 beslutades att NeuroVive ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2013. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av:

•                          Michael Vickers (ordförande i valberedningen) utsedd av Maas Biolab LLC,
•                          Anders Ermén utsedd av Private Placement SPRL (under namnändring till Balous Capital Belgium SA), och 
•                          Tomas Hagström utsedd av Eskil Elmér.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 30 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 september 2013.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2014 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

•                          förslag till ordförande vid årsstämman,
•                          förslag till antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
•                          förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott,
•                          förslag till arvode till revisorer,
•                          förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,
•                          förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
•                          förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2014.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48

info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013, kl. 13.00.

Attachments

Release