Årsstämman tidigareläggs till den 30 mars 2015

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har beslutat att tidigarelägga årsstämman 2015 till måndagen den 30 mars 2015, kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund för att kunna fokusera på frågor relaterade till CIRCUS-studien under senare delen av våren.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 9 februari 2015. Styrelsen kan kontaktas per e-post, styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post som skickas till NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81 Lund.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post, valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post som skickas till NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 2 februari 2015.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2015, kl 14.00

Attachments

Release