Beslut vid årsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2021, godkännande av ersättningsrapport och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2021 fastställdes, styrelsens ersättningsrapport avseende 2021 godkändes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

  • SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om nyval av revisionsbyrån Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att de avser att utse Ola Larsmon till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt att anta instruktion för valberedningen.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.