Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet var enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission

Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 20 december 2021 att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 26 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler (”Konvertibellånet 2021/2022”).

Rätten att teckna konvertibler i emissionen ska tillkomma de större aktieägarna Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB, båda vilka är fonder som förvaltas av Hadean Ventures.

Konvertibelemissionen består av 260 konvertibler till ett nominellt värde om 100 000 SEK per konvertibel (”Konvertiblerna”). Teckningskursen motsvarar Konvertiblernas nominella värde med avdrag för en uppläggningsavgift om 3,95 procent. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent av sitt nominella värde.

Teckning genom betalning för Konvertiblerna ska ske inom femton (15) bankdagar från dagen för bolagsstämmans godkännande av beslutet att emittera Konvertiblerna. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Löptiden för Konvertiblerna är 12 månader med förfallodatum den 20 december 2022 om inte Konvertiblerna konverterats till aktier under löptiden. Konverteringskursen kommer antingen vara (i) samma kurs som övriga investerare i en potentiell kapitalanskaffning som genomförs före 2022-05-22, eller (ii) 10-dagars VWAP före dagen för konverteringsbegäran.

Vid full konvertering av Konvertiblerna på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 6 500 000 kronor, exklusive konvertering av upplupen ränta. Vid konvertering av kapitalbeloppet ska dock även räntan konverteras. Förutsatt att konvertering sker på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 7 103 505 kronor.