Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Aktieägarna i Abliva AB (publ), org.nr 556595-6538, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 januari 2022 kl. 11.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund, med insläpp för registrering från kl. 10.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 januari 2022, och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 januari 2022 per e-post till anmalan@abliva.com eller skriftligen till Abliva AB (publ), Att: Catharina Johansson, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, bör uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 5 januari 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 10 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19
Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av ledning, styrelseledamöter samt icke-aktieägare kommer att vara begränsat. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda sig av nedan möjlighet att genom ombud utöva sina rättigheter utan att delta fysiskt på den extra bolagsstämman. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.abliva.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 403 006 798. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av en eller två justeringspersoner.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 20 december 2021 att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 26 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler (”Konvertibellånet 2021/2022”). Följande villkor ska gälla för emissionen, varvid alla definierade villkor ska ha den innebörd som anges i villkoren för konvertibellånet (”Villkoren”).

Rätten att teckna konvertibler i emissionen ska tillkomma de större aktieägarna Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB, båda vilka är fonder som förvaltas av Hadean Ventures. Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och bolagets ägare att tillvarata möjligheten att resa kapital på fördelaktiga villkor och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt från de större aktieägarna. Styrelsen bedömer därför att emissionen, som görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att främja värdeskapande för samtliga aktieägare i bolaget. Konvertibellånet är föremål för en uppläggningsavgift av bolaget till innehavarna av konvertiblerna motsvarande 3,95 procent av det totala lånebeloppet (”Uppläggningsavgiften”).

Konvertibelns nominella belopp uppgår till 100 000 kronor eller multiplar därav. Det konvertibla lånebeloppet löper med tio (10) procent årlig kapitaliserad ränta.

Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp med avdrag för Uppläggningsavgiften. Teckningskursen uppgår således till 96,05 procent av konvertiblernas nominella belopp. Uppläggningsavgiften, teckningskursen, konverteringskursen och räntan har fastställts baserat på bolagets aktiers noterade marknadspris och konvertibellånets värde efter förhandling med tecknaren och i enlighet med rekommendationerna från en oberoende investmentbank.

Teckning genom betalning för konvertiblerna ska ske inom femton (15) bankdagar från dagen för bolagsstämmans godkännande av beslutet att emittera konvertiblerna. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Innehavare av konvertibler äger rätt att konvertera hela eller delar av lånebeloppet, tillsammans med eventuell upplupen ränta, i enlighet med Konvertibellånet 2021/2022 till aktier i bolaget, i enlighet med Villkoren på dagen för styrelsens beslut eller bolagsstämmans beslut, eller inom 5 bankdagar därefter, om en kommande nyemission av aktier i bolaget, dock tidigast på dagen för bolagsstämmans godkännande av beslutet att emittera konvertiblerna, till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen i bolagets kommande nyemission av aktier, dock lägst 0,2 kronor. Om bolaget inte genomför en nyemission av aktier före den 22 maj 2022 får konvertiblerna konverteras till aktier till den registrerade volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under en period av 10 dagar före dagen för begäran om konvertering, dock lägst 0,2 kronor, eller så kan innehavaren begära återbetalning av hela eller delar av lånebeloppet när som helst därefter, dock senast två veckor före Konvertibellånet 2021/2022 förfaller till betalning på den dag som infaller tolv (12) månader efter teckningsdagen (i den mån konvertering inte har skett före denna dag). Konverteringskursen kan komma att justeras under vissa omständigheter som anges i Villkoren.

I händelse av bolagets frivilliga eller ofrivilliga likvidation eller konkurs ska rätten att erhålla betalning enligt Konvertibellånet 2021/2022 efterställas alla icke efterställda skulder.

Vid full konvertering av konvertiblerna på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 6 500 000 kronor, exklusive konvertering av upplupen ränta. Vid konvertering av kapitalbeloppet ska dock även räntan konverteras. Förutsatt att konvertering sker på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 7 103 505 kronor. Vid konvertering av konvertiblerna till aktier ska den del av betalningen som överstiger kvotvärdet i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
Aktier tillkomna genom konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats.

Bolagets CFO, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket eller Euroclear.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1, 223 63 Lund och på bolagets hemsida www.abliva.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i december 2021
Abliva AB (publ)
Styrelsen