Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 30 mars 2021 att öka bolagets aktiekapital med högst 3 703 265,30 SEK genom en riktad emission av högst 74 065 306 aktier (”Aktierna”). Rätt att teckna nya aktier tillkommer av leveranstekniska skäl Erik Penser Bank AB (publ) för vidare leverans till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare. Priset fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande den 30 mars 2021 till 0,75 SEK per aktie. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda bolagets ägarstruktur. Prospekt med anledning av upptagande till handel av Aktierna förväntas offentliggöras den 30 april 2021.

I enlighet med tidigare offentliggjord information den 30 mars 2021 beslutade styrelsen att emittera totalt 106 666 666 aktier till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare genom två trancher, varav 32 601 360 aktier emitterades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 och 74 065 306 aktier emitteras efter godkännande av dagens extra bolagsstämma. Abliva erhåller därmed en sammantagen bruttolikvid om 80,0 MSEK.