Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse samt fastställande av arvode åt ny styrelseledamot
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken.

Stämman beslutade om nyval av Edwin Moses till ny styrelseledamot. Styrelsen består därmed av David Laskow-Pooley (styrelseordförande), David Bejker, Denise Goode, Jan Törnell, Roger Franklin och Edwin Moses.

Vidare beslutades att arvode till den nya styrelseledamoten Edwin Moses ska utgå med samma arvode som beslutades vid årsstämman den 20 maj 2022 till övriga styrelseledamöter proportionellt för mandatperioden intill nästa årsstämma.

Införande av Personaloptionsprogram 2023/2027 till den verkställande direktören, riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman beslutade om införande av Personaloptionsprogram 2023/2027, en riktad emission av högst 17 500 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt till Bolagets verkställande direktör.

Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från den 24 februari 2023 till och med den 8 mars 2023, dock inte under marknadsvärdet för Bolagets aktie, fastställt vid en oberoende värdering, vid tidpunkten för tilldelningen av personaloptionen.

Innehavaren kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från den 1 juni 2026 till den 31 december 2027 i enlighet med villkoren för personaloptionerna.

För att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2027, beslutade den extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 17 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:1 till ett helägt dotterbolag till Bolaget och att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till deltagaren i Personaloptionsprogram 2023/2027 i samband med att personaloptionerna utnyttjas.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogram 2023/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 17 500 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2023/2027:1), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,63 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2027 genom en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag
Den extra bolagsstämman beslutade om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2027 genom en riktad emission av högst 23 750 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:2 till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot en teckningskurs motsvarande 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från 24 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen får aldrig understiga aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärdet tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juni 2027 till och med den 31 december 2027.

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare (exklusive den verkställande direktören) och övriga nyckelpersoner, som ingått anställningsavtal med Bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2023/2027.

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en teckningskurs motsvarande
ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 februari 2023 till och med
den 8 mars 2023, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde, och vedertagna antaganden om
bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2023/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 23 750 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2023/2027:2), vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Införande av Teckningsoptionsprogram till styrelseledamoten Edwin Moses
Den extra bolagsstämman beslutade om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2027 till styrelseledamoten Edwin Moses genom en riktad emission av högst 8 500 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot en teckningskurs motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från 24 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen får aldrig understiga aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiers då gällande kvotvärdet tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juni 2027 till och med den 31 december 2027.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Teckningsoptionsprogram till styrelseledamoten 2023/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 8 500 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Villkor för Abliva AB:s teckningsoptioner 2023/2027:3), vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,80 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.