Abliva AB Bokslutskommuniké januari – december 2022

Framgångsrik kapitalanskaffning möjliggjorde inledandet av FALCON-studien med KL1333

2022 i sammandrag

Väsentliga händelser under 2022

 • I juni genomförede Abliva en riktad emission om cirka 150 MSEK till ett antal investerare inom life science och institutionella investerare, samt en företrädesemission om cirka 50 MSEK. Bolaget tillfördes totalt ca 180 MSEK efter emissionskostnader.
 • I december inledde Abliva bolagets globala, potentiellt registreringsgrundande, fas 2-studie med KL1333 (FALCON-studien) i vuxna patienter med mitokondriell sjukdom orsakad av mutationer i det mitokondriella DNA:t (mtDNA).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dag Nesse utsågs till Vice President of Clinical Operations och gick in i Ablivas ledningsgrupp.
 • Det amerikanska patent- och varumärkesverket beviljade ett kompositionspatent för substansen NV354.
 • Ablivas valberedning meddelade att de föreslår Edwin Moses som ny styrelseledamot samt tillträdande ny styrelseordförande vid kommande bolagsstämmor.
 • Abliva kallar till Extra bolagsstämma på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, onsdagen den 8 mars 2023 kl. 11.00.

Finansiell information

Oktober-december 2022*

 • Nettoomsättning: 0 (48) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 504 (126) KSEK
 • Resultat före skatt: -17 576 (-36 871) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,09) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,09) SEK

Januari-december 2022*

 • Nettoomsättning: 31 (151) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 716 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -85 264 (-123 494) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,12 (-0,33) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,12 (-0,33) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.