Experimentella effektdata för NeuroVives NeuroSTAT vid traumatisk hjärnskada (TBI) publiceras i en vetenskaplig tidskrift

Lund den 28 juni 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att den experimentella studie med NeuroSTAT vid traumatisk hjärnskada (TBI) som genomfördes på University of Pennsylvania (Penn) har publicerats i The Journal of Neurotrauma och finns tillgänglig online.

NeuroVive har tidigare kommunicerat de övergripande resultaten från den experimentella studie av NeuroSTAT som genomfördes i samarbete med Penn. De viktigaste resultaten var en signifikant minskad omfattning av hjärnskadan med 35% när NeuroSTAT gavs som nervcellsskyddande behandling efter akut traumatisk hjärnskada. De fullständiga studieresultaten har nu publicerats i The Journal of Neurotrauma som är den välrenommerade officiella tidskriften för The National Neurotrauma Society och The International Neurotrauma Society.

En pre-klinisk studie har genomförts i en avancerad modell av TBI där både farmakokinetik och effekt utvärderades. Studien utfördes blindad och placebokontrollerad på samma sätt som en klinisk studie. I artikeln demonstreras att NeuroSTAT passerar blod-hjärnbarriären och ger en signifikant minskning (35%) av hjärnskadans omfattning samt även förbättrar energimetabolismen i närliggande hjärnvävnad. Den experimentella modell som använts i studien anses vara mycket kliniskt relevant. Resultatmåtten i den experimentella modellen utvärderades med magnetkamera, vilket också kan tillämpas i kliniska studier. Magnetkamera är den primära mätmetoden i utformningen av NeuroVives planerade fas II effektstudie.

Artikeln “Neuroprotective effects of cyclosporine in a porcine pre-clinical trial of focal traumatic brain injury” av Michael Karlsson med kollegor är tillgänglig via följande länk:
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/neu.2018.5706

“Resultaten från vårt fruktbara samarbete med Penn har redan genererat betydande intresse när de presenterats vid vetenskapliga konferenser. Nu får fynden större spridning när hela forskarvärlden får tillgång till studieresultaten. En viktig aspekt av studieresultaten är att NeuroSTATs skyddande egenskaper visas i utvärderingsmått som direkt går att applicera i våra fortsatta kliniska studier. Det är positivt för den fortsatta kliniska utvecklingen av NeuroSTAT och vårt mål att leverera ett läkemedel som ger patienterna förbättrade möjligheter vid traumatisk hjärnskada”, kommenterade Magnus Hansson, Medicinsk Chef och ansvarig för preklinisk/klinisk utveckling vid NeuroVive.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 09:00.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om traumatisk hjärnskada (TBI)
Traumatisk hjärnskada (TBI) uppkommer efter externt våld mot huvudet där nervcellerna tar omedelbar skada. Skadan förvärras under flera dagar efter det akuta traumat, vilket i många fall får en väsentligt negativ effekt på den totala skadeverkningen. Med de fler än 50 miljoner nya fall som inträffar varje år beräknas TBI kosta den globala ekonomin närmare 400 miljarder dollar årligen i direkta och indirekta vårdkostnader.1) Ett stort antal patienter drabbas av en måttlig eller svår funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av stöd. Förhoppningen är att en nervcellsskyddande behandling i det akuta skedet av TBI med NeuroSTAT, kan leda till ökad överlevnad, betydligt bättre livskvalitet och bevarad funktion efter TBI.

1) Maas A et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. The Lancet Neurology. 2017 Nov; 16(12):987.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).