Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som genom poströstning önskar delta i bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, och
  • anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.abliva.com och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Abliva AB:s extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets hemsida, www.abliva.com, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare poströster genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.abliva.com.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 296 340 132. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två justeringspersoner.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att aktieägaren Andreas Inghammar, och aktieägaren Kristina Ingvar, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, justerar stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 6)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 30 mars 2021 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 3 703 265,30 kronor genom nyemission av högst 74 065 306 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB (publ), för vidare leverans till vissa vidtalade investerare.

Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda bolagets ägarstruktur.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista den 29 april 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen är 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara ändamålsenlig eftersom Erik Penser Bank AB (publ), genom separat avtal, har åtagit sig att, när aktierna på likviddagen har betalats av, och levererats till, de investerare som erhållit aktier genom bookbuilding-förfarandet, såsom tillskott överföra till bolaget ett belopp uppgående till det sammanlagda priset som fastställts i bookbuilding-förfarandet minskat med den erlagda teckningskursen om 0,05 kronor per aktie som erbjudits i bookbuilding-förfarandet.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 30 april 2021 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Abliva AB (publ), Att: Catharina Johansson, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till: anmalan@abliva.com senast måndagen den 19 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på www.abliva.com, senast lördagen den 24 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 22 381 Lund och på bolagets hemsida www.abliva.com, senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2021
Abliva AB (publ)
Styrelsen