Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 13 december hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), och nedan följer en sammanfattning av vad som beslutades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand utvald krets investerare som anmält intresse för teckning. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 125 000 kronor. För varje tecknad aktie skall erläggas 14,00 kronor kontant.

Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 20 december 2013 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av högst 5 414 761 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 270 738,05 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 8 januari 2014. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 14,00 kronor kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 13 januari 2014 till och med den 27 januari 2014. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, till garanter i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.  

Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Godkännande av styrelsens beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption)
Stämman godkände styrelsens beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital med högst 35 714,30 kronor genom nyemission av högst 714 286 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till en kurs på 14 kronor per aktie. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier hos de personer som önskar deltaga i den enligt ovan beslutade företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2013, kl. 12.30.

Attachments

Release