Kompletterande teckningsåtaganden genom övertagande av teckningsrätter

En av NeuroVives största ägare, Baulos Capital (tidigare Private Placement Sprl) samt Dr. Guo Weicheng som är en av Sihuan Pharmaceuticals (Bolagets partner i Kina) grundare har åtagit sig att teckna för sin respektive ägarandel i den pågående företrädesemissionen.

Därutöver har Maas Biolab LLC, NeuroVives största ägare, åtagit sig att till Baulos Capital samt Dr. Guo Weicheng sammanlagt utan ersättning överföra ca 2 miljoner teckningsrätter som Baulos Capital respektive Dr Guo har åtagit sig att teckna för.

Sammantaget innebär det ett åtagande för Baulos Capital att i företrädesemissionen teckna 595 000 aktier, motsvarande ca 8,3 MSEK samt för Dr. Guo Weicheng ett åtagande att i företrädesemissionen teckna 358 250 aktier motsvarande ca 5 MSEK.

Teckningsperioden i den aktuella företrädesemissionen i NeuroVive pågår till och med den 27 januari 2014 och är öppen för såväl befintliga som nya investerare. Mer information om emissionen inklusive filmade intervjuer samt teckningsanmälan finns på www.irportalen.se/neurovive

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2014, kl.16.20.

Attachments

Release