NeuroVive: Beslut om nyemission

Den 8 april 2010, beslutade styrelsen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) att genomföra en företrädesemission om högst 1 867 857 aktier, vilket motsvarar cirka 39,2 MSEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.

Emissionen:

Styrelsen har – med stöd från bemyndigande från årsstämma den 12 juni 2009 – beslutat att genomföra en emission med företräde för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är fastställd till 21,00 SEK per aktie. Emissionen görs för att tillföra NeuroVive kapital för bolagets förestående aktiviteter, vilka bland annat innefattar planering och inledande av en fas II-studie med cirka 200 patienter med hjärnskador. 

Erbjudandet i korthet:
* En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
* Teckningskursen är fastställd till 21,00 SEK per aktie.
* Erbjudandet omfattar högst 1 867 857 aktier. Idag finns 13 075 000 aktier utgivna i NeuroVive.
* Avstämningsdag är den 16 april 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 april 2010.
* Teckningstiden löper från den 21 april 2010 till den 5 maj 2010. 
* Handel med teckningsrätter skall ske på AktieTorget från den 21 april 2010 till den 30 april 2010. 
* Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från den 21 april 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2010. 
* Emissionsvolymen uppgår till högst 39 224 997 SEK. 
* Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring:
NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser om cirka 23 MSEK från externa parter (Bertil Lindqvist, Thomas Svanefalk, AB Daugava, Lars Palm och Camilla Axelsson). I detta syfte överlåter huvudägaren Maas Biolab, LLC teckningsrätter till de som har lämnat teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna inkluderar återbetalning av tidigare erhållet brygglån om cirka 6 MSEK. Härutöver har styrelsen i NeuroVive erhållit en avsiktsförklaring från Eurosund AB (Nils Stormby), bolagets näst största ägare, som har för avsikt att täcka sin andel i emissionen. 

Fullständiga villkor och anvisningar, utförlig information om teckningsförbindelser samt en detaljerad beskrivning av hur emissionslikviden är avsedd att användas kommer, i NeuroVives prospekt, att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds. 

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF