NeuroVive: Offentliggörande av prospekt

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som inleds den 21 april 2010.

Teckningstiden löper från den 21 april 2010 till den 5 maj 2010 och teckningskursen är fastställd till 21,00 SEK per aktie. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter, vilket då skall ske på avsedd särskild anmälningssedel II, vilken kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds. 

Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i NeuroVives prospekt, som finns tillgängligt på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. 

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF