NeuroVive: Bokslutskommuniké 2008-01-01 till 2008-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2008
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 557 575 SEK (-1 227 131).
* Resultatet per aktie1 uppgick till -0,12 SEK (-0,09).
* Soliditeten uppgick per 2008-12-31 till 95 %. 
1Årets resultat dividerat med 13 075 000 utestående aktier.

Se hela bokslutskommunikén i Adobe Acrobat

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

* NeuroVive tillfördes i juni 2008 cirka 2,5 MSEK via en riktad nyemission.
* Den 29 augusti 2008 tecknade NeuroVive planenligt avtal med Fresenius Kabi om GMP-produktion av och registreringsarbete avseende bolagets första produkt NeuroSTAT®.
* Under augusti till september 2008 genomförde NeuroVive en nyemission som tillförde bolaget drygt 9,5 MSEK före emissionskostnader. NeuroVive tillfördes även över 500 nya aktieägare.
* NeuroVive listades på AktieTorget. Den 3 oktober 2008 inleddes handeln i bolagets aktie.
* Forskare knutna till NeuroVive presenterade unika vetenskapliga fynd som validerar verkningsmekanismen för den aktiva substansen i NeuroVives första produkt, NeuroSTAT®, i hjärnvävnad från vuxna människor. Därmed har forskarna bekräftat det som tidigare är visat i djurförsök. Dessa vetenskapliga fynd ökar ytterligare möjligheterna att NeuroSTAT® skall kunna lanseras som det första effektiva nervcellskyddande läkemedlet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

* Suppleant Nils Stormby, 79 år, lämnade sitt styrelseuppdrag i NeuroVive. Nils Stormby var styrelseledamot i bolaget 2005 till 2008 och suppleant sedan den 30 maj 2008.
* NeuroVives huvudägare Maas Biolab, LLC minskar sitt ägande i bolaget med 836 331 aktier genom ett aktieinbyte av svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab, LLC. Inbytet av aktier innebär att huvudägaren minskar sitt ägande från 66,65 % till 60,25 % och att NeuroVive tillfördes ett 60-tal nya enskilda aktieägare. Aktieinbytet beräknas vara genomfört vid utgången av februari 2009. 

Kommande finansiella rapporter

* Delårsrapport januari – mars 2009: 2009-05-20
* Delårsrapport januari – juni 2009: 2009-08-20
* Delårsrapport januari – september 2009: 2009-11-19
* Bokslutskommuniké för 2009: 2010-02-23