NeuroVive: Bokslutskommuniké 2009-01-01 till 2009-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2009

12 månader (2009-01-01 – 2009-12-31)
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 528 500 SEK (-1 557 575).
– Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,12).
– Soliditeten uppgick per 2009-12-31 till 90 %, vilket kan jämföras med 95 % per 2008-12-31. 

3 månader (2009-10-01 – 2009-12-31)
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -412 204 SEK (-380 877).
– Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,03).

* Årets resultat dividerat med 13 075 000 utestående aktier.