NeuroVive: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Noteringen på Nasdaq OMX ger förutsättningar för framtiden

Efter vår notering av NeuroVive på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap i april har bolaget skapat förutsättningar för det fortsatta arbetet med de prioriterade affärsområdena som avser CicloMulsion® och NeuroSTAT®.” VD Mikael Brönnegård

Första kvartalet (2013-01-01 – 2013-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 704 (9) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -4 739 (-2 815) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 (-0,18) SEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,24 (-0,18) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.

**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

  • I mars förvärvade NeuroVive en portfölj av nya cyklofilinhämmare och tillhörande immateriella rättigheter av det brittiska biotech-företaget Biotica Ltd. Förvärvet av dessa tillgångar är ett betydelsefullt strategiskt steg då det breddar och fördjupar NeuroVives egen produktportfölj av nya mitokondriella läkemedel. Dessa nya cyklofilinhämmare kan komma att utgöra basen för en kommande generation av bolagets produkter inom ett brett fält av sjukdomar inklusive kardio- och neuroprotektion.
  • NeuroVive meddelade den 22 mars att mer än 600 patienter hade rekryterats i den kliniska fas III multicenterstudien (CIRCUS) som utvärderar effekterna av CicloMulsion® vid behandling av reperfusionsskador efter stentning i samband med hjärtinfarkt.
  • Nasdaq OMX bolagskommitté godkände den 22 mars NeuroVives ansökan om notering på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 10 april noterades NeuroVive på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap under handelsbeteckningen NVP.

  • Den tidigare kommunicerade skiljedomsförfarandet med CicloMulsion AG har registrerats hos den utsedda skiljenämnden.

Kommentar från VD Mikael Brönnegård

NeuroVive fortsätter sitt intensiva arbete med att ta fram läkemedel för patienter inom ett område där de medicinska behoven växer. Utvecklingen av läkemedel som kan skydda hjärt- och hjärnceller efter akuta tillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke och traumatiska hjärnskador prioriteras i allt större utsträckning av läkemedelsindustrin, och allt större fokus läggs på mitokondriernas funktion vid hälsa och sjukdom. Hjärt- och kärlsjukdomar och akuta hjärnskador drabbar idag inte bara äldre människor utan även människor i aktiv och produktiv ålder. Fokus för NeuroVives verksamhet är nu att slutföra den pågående europeiska fas III-studien med CicloMulsion®, som nu inkluderat över 700 patienter, samt att intensifiera rekryteringen av patienter i den nyligen påbörjade fas IIa-studien med NeuroSTAT® som utförs på Rigshospitalet i Köpenhamn.

NeuroVive har genom framtagandet av läkemedelskandidater för energireglering, samt genom förvärvet av nya potenta cyklofilinhämmare från Biotica Ltd som redan befinner sig i sen preklinisk fas, skapat lovande förutsättningar för en fortsatt stark ställning inom mitokondriell medicin. Läkemedelskandidaterna för energireglering kommer att ligga till grund för framtida behandling av genetiska defekter vilka direkt drabbar mitokondriernas funktion med nedsatt energiproduktion som följd. De nya cyklofilinhämmarna utgör en helt ny klass av molekyler som definieras som andra generationens cyklofilinhämmare efter cyclosporin-A för behandling av mitokondriella skador uppkomna efter akuta hjärt- och hjärnskador. Fördelen med de nya cyklofilinhämmarna är den mer potenta effekten på mitokondriell dysfunktion i prekliniska studier, och de har dessutom ett mycket långt patentskydd.

Samarbetet med Sihuan i Kina fortsätter enligt plan, och det är vår förhoppning att kunna starta en kompletterande hjärtstudie till den pågående europeiska fas III-studien med CicloMulsion®. Planen är dessutom att på sikt bredda samarbetet med Sihuan, och efter att NeuroVives och Sihuans forsknings- och utvecklingsteam träffades i Jinan i Kina i slutet av mars i år har ett antal intressanta samarbetsprojekt identifierats. Intresset för NeuroVives produkter har dessutom ökat i den asiatiska regionen efter att avtalet med Sihuan blivit känt.

Samarbetet med det holländska bolaget to-BBB har gått in i en fas där olika formuleringar av NVP014 prövas i prekliniska modeller för strokebehandling. Syftet är att erhålla maximal nervcellsskyddande effekt efter en genomgången stroke. Den stora utmaningen vid utveckling av läkemedelskandidater inom strokebehandling är att säkerställa att substansen penetrerar blod-hjärnbarriären så att önskad effekt nås i hjärnan. Med hjälp av to-BBBs teknologi och en optimerad beredningsform är förhoppningen att NVP014 ger önskad effekt på hjärnskadan efter en stroke.

Efter vår notering av NeuroVive på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap i april har bolaget skapat förutsättningar för det fortsatta arbetet med de prioriterade affärsområdena som avser CicloMulsion® och NeuroSTAT®.

Mikael Brönnegård

VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)


NeuroVive

Verksamhet

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av mitokondrieskyddande läkemedel samt läkemedel för effektivare mitokondriefunktion. Teknikplattformen för läkemedelsutvecklingen utgörs av cyklosporin-A, varianter av cyklosporin, samt molekyler med liknande struktur vilka tillsammans bildar en ny klass av läkemedel, så kallade cyklofilin hämmare. I produktportföljen finns även läkemedelskandidater för cellulär energireglering.

Cyklosporin-A är aktiv substans i CicloMulsion®/NeuroSTAT® (en läkemedelskandidat med olika namn och applikationsområden) och har som aktiv läkemedelssubstans funnits på marknaden i närmare 30 år. Det finns omfattande säkerhetsdata avseende den aktiva substansen.

Attachments

Release