NeuroVive: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Uppnådda milstolpar stärker position inom mitokondriell medicin

Första halvåret (2013-01-01 – 2013-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 863 (319) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -6 206 (-6 871) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,41) SEK.
· Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,39 (-0,41) SEK.

Andra kvartalet (2013-04-01 – 2013-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 159 (310) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -1 467 (-4 056) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (-0,24) SEK.
· Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,15 (-0,24) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

· Den 10 april noterades NeuroVive på NASDAQ OMX Small Cap med beteckningen NVP.
· Patient nummer 700 av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion® (CIRCUS-studien) för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.
· Den första patienten har rekryterats till en klinisk fas IIa-studie med företagets läkemedel NeuroSTAT® vid behandling av traumatisk hjärnskada. Studien omfattar totalt 20 patienter och genomförs vid Neurokirurgiska kliniken på Köpenhamns universitetssjukhus.
· I juni tecknade NeuroVive samarbetsavtal  med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som företaget förvärvade av Biotica Ltd i mars 2013. Samarbetets fokus är såväl      cellskydd i samband med traumatisk hjärnskada och hjärtattack som det nya  produktområdet antivirala indikationer i form av den nya produkten NVP018/BC556.      
· NeuroVives dotterbolag i Kina, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd, erhöll 5,3 MSEK (5 MRMB) som en första milestone-ersättning ifrån den kinesiska samarbetspartnern Sihuan Pharmaceutical Ltd.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF