Fortsatta framsteg för NeuroVives satsning i Kina

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att företagets satsning på den kinesiska marknaden fortlöper på ett framgångsrikt sätt och att det finns ett stort intresse för NeuroVives produkter bland ledande neurokirurger i landet.

I månadsskiftet augusti/september deltog NeuroVive tillsammans med samarbetspartnern Sihuan Pharmaceutical, ett av Kinas största läkemedelsbolag, vid en årlig konferens om neurokirurgi inom det kinesiska försvaret. Omkring 600 representanter från militärsjukhus över hela landet deltog, varav 40-50 kan anses vara nyckelpersoner och opinionsbildare inom behandling av olika hjärnrelaterade sjukdomstillstånd.

Under konferensen föreläste professor Carl Henrik Nordström, i egenskap av medlem i NeuroVives Advisory Board, om existerande behandlingsformer vid traumatisk hjärnskada. NeuroVives produkt NeuroSTAT® positionerades som en lovande behandlingsform vid medelsvår och svår hjärnskada. Professor Nordström deltog även tillsammans med NeuroVive och Sihuan vid ett möte tillsammans med ledande neurokirurger från armésjukhusen i Beijing och Chongqing. Vid mötet diskuterades NeuroVives planer att genomföra en internationell klinisk studie med NeuroSTAT® vid center i Kina, USA och Europa. Professor Nordström inbjöds dessutom att föreläsa vid en internationell konferens inom neurovetenskap i Chongqing, Kina, vilken kommer att äga rum den 25 oktober i år.

– Det är oerhört inspirerande att ta del av det stora intresse för NeuroVives produkter och forskning som finns hos ledande kinesiska neurokirurger. Vår medverkan vid denna typ av konferenser är dessutom mycket viktig för att kunna knyta värdefulla kontakter inför kommande kliniska studier och produktlansering i landet, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

En ytterligare indikation på att satsningen i Kina går framåt är att samarbetet med NeuroVive nämns i Sihuans delårsrapport för det första halvåret 2013. I ett medföljande pressmeddelande presenteras samarbetet under rubriken ”New products development enter into the harvest period”. I rapporten konstateras att det förberedande arbetet inför kliniska studier med NeuroSTAT® och CicloMulsion® i Kina fortlöper enligt plan, och att en ansökan om tillstånd för CicloMulsion® är på väg att lämnas in.

– Att samarbetet med NeuroVive nämns i Sihuans delårsrapport som ett projekt på väg in i ”skördefasen” visar tydligt att företaget tror på våra produkter och att en inlämning av en ansökan för klinisk prövning av CicloMulsion® kan vara nära förestående. Det är även glädjande att samarbetet kan komma att fördjupas ytterligare i samband med en framtida internationell studie.

Jag ser verkligen fram emot att fortsätta driva satsningen i Kina framåt tillsammans med Sihuan, fortsätter Mikael Brönnegård.

Länk till Sihuan Pharmaceuticals pressrelease om delårsrapporten för H1 2013: http://www.prnewswire.com/news-releases/sihuan-pharmaceutical-announces-2013-interim-results-221141541.html
 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktuell status för NeuroVives produkter                 

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i en klinisk fas III-studie med 972 patienter.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIa-studie med 20 patienter. Design- och planeringsarbetet inför en fas III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU. Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller marknadstillstånd.

NVP018/BC556
NVP018/BC556 är NeuroVives primära läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för närvarande NVP018/BC556:s potential för antivirala indikationer.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive, inklusive NVP014 (hjärncellsskydd vid stroke), en läkemedelskandidat för energireglering av mitokondrier (NVP015) samt läkemedelskandidater i bolagets nya portfölj av cyklofilinhämmare som utvecklas för kardio- och neuroprotektion, finns på www.neurovive.se/Om-NeuroVive/Projekt-och-lakemedelskandidater

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2013, kl. 08:00.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller dess forskningschef Eskil Elmér.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

Attachments

Release