NeuroVive: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare och energireglerare växer

Årets första nio månader (2013-01-01 – 2013-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 586 (520) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 957 (-10 755) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,72 (-0,60) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,72 (-0,60) SEK.

Tredje kvartalet (2013-07-01 – 2013-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 723 (201) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 751 (-3 884) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,33 (-0,19) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,33 (-0,19) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

 • Över 800 patienter av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion® (CIRCUS-studien) för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.
 • NeuroVive deltog tillsammans med samarbetspartnern Sihuan vid 18thArmy Neurosurgery Annual Conference i Beijing, Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive har anställt Catharina Jz Johansson som ny CFO. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 december 2013.
 • NeuroVive föreslår beslut om riktad nyemission och företrädesemission om totalt cirka 111 MSEK
 • NeuroVive har meddelat att en extra bolagsstämma kommer hållas fredagen den 13 december kl 10.00 i Lund.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2013, kl. 18.00.


Attachments

Release