NeuroVive erhåller 28,2 miljoner SEK i en riktad nyemission

Lund den 7 mars 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av aktier vilket tillför NeuroVive närmare 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att användas framför allt för att accelerera aktiviteter inom klinisk utveckling.

NeuroVives styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 april 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Investerarna är ansedda svenska och internationella investerare och leds av Nyenburgh Investment Partners. Antalet aktier som omfattas av nyemissionen uppgår till 20 897 854 stycken och utökar bolagets aktiekapital med 1 044 892,70 SEK till 9 297 629,55 SEK. Emissionen av aktier genomförs till marknadsmässig emissionsrabatt och en teckningskurs om 1,35 SEK per aktie har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar 5,1 procent rabatt på stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 6 mars 2019. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för NeuroVive och aktieägarna att ytterligare bredda ägarbasen med ansedda svenska och internationella investerare men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för bolaget attraktiva villkor. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman 2018.

”Den tillkomna finansieringen är mycket värdefull för NeuroVive. Den kommer både att utöka våra möjligheter att nå våra mål och göra en tydlig skillnad främst för våra fortsatta kliniska utvecklingsaktiviteter inom KL1333. Dessutom har vår ägarbas nu förstärkts med en specialiserad internationell investerare, Nyenburgh, vilket indikerar ett förtroende för våra projektaktiviteter”, kommenterade Erik Kinnman, NeuroVives VD.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole bookrunner i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom och ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om Nyenburgh Investment Partners (NYIP)
NYIP är ett life science-investeringspartnerskap baserat i Amsterdam med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för mänsklig hälsa. NYIP väljer ut och anpassar sina investeringar baserat på en effektiv och noggrann förvärvsgranskningsprocess som tittar på potentialen hos de innovationer som utvecklas. För mer information, se www.nyip.nl 

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se