NeuroVive rekryterar den första försökspersonen till sin kliniska fas Ia/b-studie med KL1333

Lund den 19 mars 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att den första friska frivilliga försökspersonen i bolagets kliniska fas Ia/b-studie med KL1333 har screenats och rekryterats in till studien.

Den första försökspersonens första besök i NeuroVives fas Ia/b-studie med KL1333 genomfördes den 18 mars 2019. Det främsta syftet med denna andra kliniska KL1333-studie är att ytterligare undersöka säkerhetsprofilen hos KL1333 och hur läkemedlet bryts ner efter upprepade doser i friska frivilliga och patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar. Dessutom kommer möjliga effektmått att undersökas.

”Det här är verkligen ett viktigt delmål i KL1333-projektet. Under de gångna månaderna har vi arbetat intensivt med att förbereda starten av studien, bland annat genom att optimera bioanalysmetoden”, säger Magnus Hansson, medicinsk chef och ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling på NeuroVive.

”De framgångsrika nyemissioner som genomfördes nyligen har säkrat den finansiering som krävs för att ta det här nya behandlingsalternativet till nästa milstolpe. Det är väldigt spännande att studien nu har inletts och att vi för KL1333-projektet närmare målet – en behandling för patienter med allvarliga genetiska mitokondriella sjukdomar, patienter som i dagsläget har få eller inga behandlingsalternativ”, säger NeuroVives vd Erik Kinnman.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om medfödda mitokondriella sjukdomar
Medfödda mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens, rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper.

Om KL1333
KL1333 är en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD+, ett koenzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF. KL1333 genomgår för närvarande kliniska fas I-studier och har erhållit särläkemedelsklassificering i både Europa och USA. KL1333 har inlicensierats från det koreanska läkemedelsbolaget Yungjin Parm.

Om fas Ia/b-studien med KL1333
Studiens primära syfte är att utreda den farmakokinetiska profilen, säkerheten och tolerabiliteten hos KL1333 i friska frivilliga och därefter i patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar. I studien, som ska genomföras i Storbritannien, ingår en bedömning av en engångsdos till friska frivilliga som en övergång från den sydkoreanska SAD-studien (Single Ascending Dose) som slutfördes 2018, och dessutom en bedömning av födoeffekter. Studien kommer också att omfatta en MAD-fas (Multiple Ascending Dose) i friska frivilliga och i patienter med genetisk mitokondriell sjukdom.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom och ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden, med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).