NeuroVive fullföljer 10 procents delförvärv av Isomerase Therapeutics

Lund, den 15 augusti, 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att andra delen av det sedan tidigare annonserade delförvärvet av det brittiska forsknings- och utvecklingsbolaget Isomerase Therapeutics Ltd (Isomerase), är genomfört. NeuroVive äger nu cirka 10 procent av aktierna i Isomerase. Målet med förvärvet är att stärka det existerande samarbetet och effektivt driva NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram framåt.

Det nu genomförda förvärvet av ytterligare cirka 5 procent av aktierna i Isomerase har skett genom en kontant betalning om 550 000 brittiska pund. Den första delen av förvärvet genomfördes den 14 januari, 2016 när NeuroVive förvärvade cirka 5 procent av aktierna i Isomerase via betalning med egna aktier.

NeuroVive är fokuserat på upptäckt och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar och stödjer mitokondriernas funktion i indikationer med stort medicinskt behov. Det genomförda förvärvet är i linje med bolagets strategi att skapa värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives och Isomerases forskningsteam arbetar för närvarande med NeuroVives komplex I-program (NVP015) och flera andra projekt som samtliga utvecklas på ett positivt sätt.

“Vi är väldigt glada över hur vårt samarbete med Isomerase utvecklats över åren. Vi har tillsammans med Isomerase kunnat driva vårt prioriterade utvecklingsprogram NVP015 framåt på ett effektivt sätt och generera nya substanser som nu utvärderas i experimentella modeller”, kommenterar Erik Kinnman, VD NeuroVive. 

Om Isomerase

Isomerase Therapeutics (www.isomerase.co.uk) är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag med bas i Cambridge, Storbritannien, och ledande inom upptäcktsforskning och utveckling av molekyler som interagerar med den typ av enzymer som benämns cyklofiliner. Bolaget drivs av en erfaren forskargrupp som genom att kombinera biosyntetisk ingenjörskonst och synteskemi framgångsrikt genomfört forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel. Isomerase’ forskargrupp är aktivt involverad i farmakologin, kemin och tillverkningen för flertalet av NeuroVives projekt.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2016, kl. 13.30.