NeuroVive Pharmaceutical – Delårsrapport januari-juni 2016

Verksamheten

Väsentliga händelser april-juni 2016

 • Företrädesemissionen fulltecknades och tillförde bolaget 77,3 miljoner kronor efter emissionskostnader
 • Ett prekliniskt TBI-program inleddes i samarbete med PENN
 • NeuroVives aktie uppgraderades för handel på OTC Markets Group – OTCQX Best Market i USA
 • Den kliniska fas II-studien CiPRICS fullrekryterades med 150 patienter

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • NeuroVive mottog begäran om uppsägning av licensavtalet med Arbutus Biopharma
 • NeuroVives nya strategi för behandling av mitokondriell sjukdom publicerades i Nature Communications
 • NeuroVive fullföljde 10 procents delförvärv av Isomerase Therapeutics

Finansiell information

Andra kvartalet (april-juni 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (2 502) KSEK och övriga rörelseintäkter till 28 (377) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till –12 059 (-15 216) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,54) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,34 (-0,54) SEK

Första halvåret (januari-juni 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (2 502) KSEK och övriga rörelseintäkter till 74 (426) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -22 975 (-29 487) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,64 (-1,02) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,64 (-1,02) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och med kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
Email: ir@neurovive.com
www.neurovive.com 

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl.08.30.