NeuroVive genomför riktad nyemission om 65 MSEK för fortsatt expansion

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”, OMX: NVP) offentliggör idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av 1,3 miljoner nya aktier, vilket tillför Bolaget 65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 19 februari 2015 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2014, omfattar 1 300 000 nya aktier och har riktats till en begränsad krets svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare till ett pris av 50 SEK per aktie genom en s.k. private placement.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker NeuroVives rörelsekapital och möjliggör värdeskapande investeringar för kommande kommersialisering av CicloMulsion® i Europa samt fortsatt utveckling av NeuroSTAT® och övriga produktkandidater.

”Vi är mycket nöjda med intresset för emissionen och välkomnar nya aktieägare. Emissionen stärker NeuroVives finansiella ställning och möjliggör ytterligare investeringar i vår utvecklingsportfölj där vi framförallt emotser data från fas III-studien avseende CicloMulsion® under tredje kvartalet 2015. Denna emission är ett led i processen att ta oss från ett utvecklingsbolag till ett lönsamt läkemedelsföretag”, säger Mikael Brönnegård, VD för NeuroVive.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt och internationellt inslag men även att tillvarata möjligheten att tillföra nytt kapital på för Bolaget attraktiva villkor.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga stängningskursen de 30 senaste handelsdagarna motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 14,4 procent.

Nyemissionen medför att antalet aktier i NeuroVive ökar med 1 300 000 aktier från 27 788 093 aktier till totalt 29 088 093 aktier, och aktiekapitalet ökar med 65 000,00 SEK från 1 389 404,65 SEK till totalt 1 454 404,65 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 4,5 procent.

I samband med nyemissionen har en av Bolagets största aktieägare, Baulos Capital Belgium SA, lånat ut 1 300 000 aktier i NeuroVive till ABG Sundal Collier för att möjliggöra leverans av tecknade aktier till investerarna. Dessa aktier kommer att återlämnas till långivaren efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare:
I samband med nyemissionen har ABG Sundal Collier agerat som Joint Lead Manager och Sole Bookrunner, HDR Partners som Joint Lead Manager och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare åt NeuroVive.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2015, kl. 08.30 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap med förkortningen NVP. IR-relaterade frågor hänvisas till ir@neurovive.se eller 046-275 62 21.