NeuroVive: Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 8 (12) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -17 346 (-9 169) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,45) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,59 (-0,45) SEK.

Hela året (2014-01-01 – 2014-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 7 152 (5 335) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 181 (1 598) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -44 673 (-22 126) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -1,53 (-1,17) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,53 (-1,17) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014

  • NeuroVive och Skånes universitetssjukhus inledde samarbete med syfte att genomföra en klinisk fas II-studie där bolagets produkt CicloMulsion® utvärderas avseende förmåga att förhindra akut njurskada hos 150 patienter i samband med hjärtkirurgi. Rekryteringen till studien kommer att inledas under första halvåret 2015 och beräknas pågå till och med 2016. 

Väsentliga händelser efter årets slut

  • NeuroVive har etablerat ett dotterbolag i Taiwan, NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc., vilket har erhållit initial finansiering om totalt 3,255 miljoner USD. Finansieringen kommer från taiwanesiska investerare, samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd. samt moderbolaget inför en potentiell notering i Taiwan. Dotterbolaget ökar koncernens närvaro i Asien och kommer att driva existerande projekt i regionen samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med licens från moderbolaget.

Läs bokslutskommunikén i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015, kl. 08.30.

Attachments

Release