NeuroVive gör en riktad emission på 20 MSEK till Hadean Ventures, en ledande nordisk life science-investerare

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad emission av aktier om totalt ca 20 MSEK till Hadean Ventures (”Riktad Emission”). Hadean Ventures har åtagit sig att på vissa villkor som beskrivs nedan teckna de nya aktierna och investera upp till 20 MSEK. Teckningskursen för aktierna kommer att ligga inom intervallet 0,70 till 0,75 SEK bestämt av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 1 juni till 12 juni 2020. Hadean Ventures är en ledande nordisk life science-investerare som avser att vara en aktiv ägare i NeuroVive inklusive styrelserepresentation. Som en följd av den Riktade Emissionen kommer teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen att förlängas till 29 april 2020.

Styrelsen för NeuroVive har idag ingått ett investeringsåtagande samt beslutat att emittera sammantaget upp till 27 892 888 aktier till Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB, fonder som förvaltas av Hadean Ventures. Totalt avser den Riktade Emissionen att genera cirka 20 MSEK före transaktionskostnader[1]. Styrelsens beslut att emittera aktier är baserat på bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019.

Maxpriset i den Riktade Emissionen är 0,75 SEK. Om det volymviktade genomsnittspriset under perioden 1 juni till 12 juni 2020 (”VWAP”) är lägre än 0,75 SEK och högre än eller lika med 0,70 SEK, ska priset i den Riktade Emissionen vara lika med det volymviktade genomsnittspriset (“VWAP”). Den Riktade Emissionen är villkorad av att VWAP inte understiger 0,70 SEK, såvida inte investerarna efter eget gottfinnande samtycker till att betala 0,70 SEK per aktie. Vidare är investeringsåtagandet villkorat av att den företrädesemission om cirka 74 MSEK som beslutades av Bolagets styrelse den 19 februari 2020 tecknas och betalas till minst 90 procent samt att en person som företräder investerarna väljs till styrelseledamot i Bolaget vid en stämma som hålls före den 15 juni 2020. Teckning i den Riktade Emissionen förväntas genomföras den 15 juni 2020. Om de prisrelaterade villkoren för den Riktade Emissionen inte är uppfyllt, avser NeuroVive och Hadean Ventures att omförhandla med syftet att finna en transaktionsstruktur som är lämplig vid då rådande marknadsförhållanden.

Som en följd av den Riktade Emissionen kommer teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen att förlängas till och med den 29 april 2020.

Hadean Ventures är en europeisk life science-investerare som investerar i bolag i hela Europa med särskilt fokus på Norden. Hadean Ventures förvaltar kapital från ledande europeiska och amerikanska privata och institutionella investerare. Hadean Ventures har kontor i Oslo och Stockholm och samarbetar med ledande akademiska institutioner och start-upkluster i hela regionen.

Hadean Ventures har föreslagit att Dr Roger Franklin väljs till ledamot i NeuroVives styrelse vid årsstämman den 20 maj 2020. Bolagets större aktieägare avser att föreslå Roger Franklin som ny styrelseledamot i Bolaget vid årsstämma den 20 maj 2020. 8,2 procent av Bolagets aktieägare har ingått röstningsåtaganden för att stödja beslutet.

Roger Franklin är partner på Hadean Ventures baserad i Stockholm och har lång erfarenhet inom life science och innovation som sträcker sig över ett decennium inom riskkapital-, finans- och konsultindustrin. Före sin yrkeskarriär avslutade Roger sin akademiska utbildning inom biokemi vid Oxford University innan han specialiserade sig på onkologi under sitt doktorsarbete vid Cambridges laboratorium för molekylärbiologi (LMB). Innan Hadean Ventures var Roger senior läkemedels- och bioteknikanalytiker på Liberum, en Londonbaserad investment bank.

Kapitalet från den Riktade Emissionen kommer att användas för att ytterligare främja den kliniska utvecklingen av KL1333, NeuroVives ledande projekt inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD) och för att avancera det andra PMD-projektet, NV354, till klinisk utveckling.

”Vi är glada över att Hadean Ventures efter noggrann utvärdering har beslutat att investera och ta en aktiv roll i NeuroVive. Hadean Ventures är en specialiserad life science-investerare som validerar våra program och kommer att bidra med sin omfattande erfarenhet samt branschkompetens och nätverk. Det är mycket uppmuntrande att NeuroVive, i den nuvarande volatila marknadssituationen, kan inbringa närmare 100 MSEK genom den pågående företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Tillsammans med Hadean Ventures kommer vi att fortsätta bygga NeuroVive till ett ledande bolag i klinisk fas inom PMD”, säger Erik Kinnman, VD för NeuroVive.

”Vi inom Hadean är oerhört glada över dagens offentliggörande. Vi tror att NeuroVive har en stor potential att möta det betydande behovet av effektiva behandlingar inom primära mitokondriella sjukdomar där patienterna för närvarande har få alternativ. Med huvudprogrammet redan i kliniska studier och en fas II-studie som inleds i början av nästa år, samt ett andra program på väg in i klinik 2021, är detta en tid av stora möjligheter för Bolaget. Under vår utvärdering har jag imponerats av både programmen och ledningsteamet och ser fram emot att arbeta med Erik och teamet för att bygga NeuroVive till en betydande aktör inom PMD”, säger Roger Franklin, partner på Hadean Ventures.

Syftet med den Riktade Emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägande med en aktiv och långsiktig investerare, samt att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på upp till 9,09 procent baserat på att den pågående företrädesemissionen i NeuroVive tecknas fullt ut. I den Riktade Emissionen kan maximalt 27 892 888 aktier emitteras, vilka kommer att öka det totala antalet aktier och röster från 278 928 886 till 306 821 774, baserat på att den pågående företrädesemissionen tecknas fullt ut. Aktiekapitalet kan ökas med högst 1 394 644,4 SEK från 13 946 444,30 till 15 341 088,7 SEK baserat på att den pågående företrädesemissionen tecknas fullt ut.

Erik Penser Bank AB agerar som finansiell rådgivare för NeuroVive i samband med den Riktade Emissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

[1] Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till omkring 1,5 MSEK