NeuroVives styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen

I den pågående företrädesemissionen i NeuroVive har styrelselen och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna minst 446 176 aktier.

Teckningsperioden fortsätter till och med den 29 april 2020 och är öppen för såväl befintliga som nya investerare.

Läs mer om emissionen på www.neurovive.com/sv/emission2020ld/.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på NeuroVives hemsida www.neurovive.com samt på Erik Penser Banks hemsida www.penser.se.