NeuroVive: Huvudägaren Maas Biolab, LLC:s aktieinbyte genomfört enligt plan och nytt lock up-avtal träder i kraft idag, den 1 november 2010

NeuroVive: Huvudägaren Maas Biolab, LLC har under oktober genomfört ett tidigare annonserat aktieinbyte till flertalet av sina aktieägare i syfte att öka dessa personers direkta ägande i NeuroVive. Härutöver har ytterligare en insynsregistrerad person anslutit sig till lock up-avtalet i NeuroVive.

Planenligt aktieinbyte och ändringar i insynsregistret

I enlighet med vad som redogjorts för i pressmeddelande av den 20 september 2010 har NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) huvudägare – Maas Biolab, LLC, genomfört ett omfattande aktieinbyte i syfte att sprida aktier i NeuroVive Pharmaceutical AB till ägarna i Maas Biolab, LLC. Aktieinbytet möjliggör ett kraftigt ökat direkt ägande i NeuroVive för en rad personer som tidigare haft de största delarna av sitt ägande i NeuroVive indirekt genom Maas Biolab, LLC.

Maas Biolab, LLC har under oktober månad 2010, huvudsakligen den 4 oktober, överfört 2 215 304 aktier i NeuroVive. Efter överföringen uppgår Maas Biolab, LLC:s ägande i NeuroVive till 5 441 221 aktier eller 36,4 procent av röster och kapital. 

Insynsrapporteringen av överföringarna har skett i sedvanlig ordning genom AktieTorgets insynsregistrering varvid i huvudsak kan noteras två saker. För det första har enstaka överföringar rapporterats separat och successivt då de inte vid det huvudsakliga överföringstillfället den 4 oktober motsvarades av korrekt upprättade mottagarkonton eller depåer i Sverige. För det andra har Marcus Keep, styrelseledamot i NeuroVive tillika CEO och ordförande i Maas Biolab, LLC, inte utnyttjat sin möjlighet till inbyte av aktier i Maas Biolab, LLC mot aktier i NeuroVive.

Utökning av lock up-avtalet i NeuroVive
Marcus Keep har den 31 oktober 2010 anslutit sig till det lock up-avtal som under perioden den 1 november 2010 till den 1 november 2011 är i kraft för Eskil Elmér, Greg Batcheller, Andreas Inghammar, Helmuth von Moltke och Zaza Kokaia (se pressmeddelande den 20 september 2010). Enligt lock up-avtalet äger undertecknande parter endast rätt att sälja aktier i NeuroVive enligt följande modell.

– Maximalt 15 procent av respektive persons innehav, beräknat utifrån ägandet per den 1 november 2010, får säljas till och med den 1 november 2011.
Resterande andel aktier får säljas efter den 1 november 2011.

– Utan hinder av ovanstående får dock:
Aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier.
Avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter.

– Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

Kommentar från VD Mikael Brönnegård:
”Det tidigare redovisade aktieinbytet har genomförts enligt plan och det är glädjande att en rad nyckelpersoner inom NeuroVive nu ökat sina privata innehav avsevärt i företaget. Att dessa ägare frivilligt anslutit sig till ett nytt ettårigt lock up-avtal är självfallet en bekräftelse på deras uppfattning om att NeuroVive är på rätt väg och att verksamheten utvecklas mot tidigare uppställda mål”.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF