NeuroVive inleder samarbete i syfte att utvärdera notering av dotterbolag i Taiwan

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att företagets dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd med säte i Hong Kong har tecknat ett samarbetsavtal med Yuanta Securities Co., Ltd., Taiwans ledande aktör inom börsnoteringar. Avtalet är ett första steg i en process med målsättningen att notera NeuroVives dotterbolag på börsen i Taiwan inom två till tre år.

Motivet till att inleda en process med en börsnotering i Taiwan som målsättning är att öka utvecklingstakten för NeuroVives läkemedelskandidater inom mitokondriell medicin och specifika virussjukdomar med kapital från den asiatiska marknaden. En notering skulle även skapa en stark bas i Asien inför NeuroVive-koncernens fortsatta tillväxt i regionen.

En notering av dotterbolaget skulle ge moderbolaget möjlighet att finansiera delar av eller hela utvecklingsprojekt med hjälp av dotterbolagets kapital. Moderbolaget skulle även kunna bidra med stöd till dotterbolaget i form av direkta uppdrag inom olika projekt. En positiv utveckling för dotterbolaget skulle dessutom på sikt potentiellt kunna bidra till bibehållandet av en stark kapitalbas i moderbolaget, dels via framtida intäktsströmmar från dotterbolaget och dels via en positiv kursutveckling i dotterbolaget och ökat värde för moderbolagets aktieägare.

Om processen med en notering som målsättning fullföljs kommer den troligtvis att inkludera en eller flera finansieringsrundor innan dotterbolaget noteras och därefter själva börsnoteringen. Börsen i Taiwan erbjuder även möjlighet att genomföra efterföljande emissioner på ett effektivt sätt när noteringen väl är genomförd. Intresset för life science-bolag är mycket stort i Taiwan med en stark utveckling för såväl det totala börsvärdet som antalet börsintroduktioner inom sektorn under de senaste fem åren. Det finns även ett starkt intresse från såväl investerare som landets regering att locka till sig utländska, och framförallt europeiska, bolag för en notering på börsen i Taiwan.

– Vi ser flera potentiella fördelar med att inleda en process för att utvärdera en eventuell notering av NeuroVives dotterbolag på den taiwanesiska börsen, och huvudskälet är att skapa en starkare kapitalbas som kan finansiera utvecklingsprojekt och därmed förkorta tiden innan marknadslansering, säger NeuroVives VD Mikael Brönnegård. Dessutom skulle en börsintroduktion i Asien leda till fler internationella investerare och öka den globala uppmärksamheten för NeuroVive-koncernen.

NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd är ett dotterbolag till NeuroVive som ägs till 70 procent av moderbolaget och till resterande del av samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd. Dotterbolaget kontrollerar rättigheterna till NeuroVives presumtiva framtida läkemedel CicloMulsion® och NeuroSTAT® i Kina.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om Yuanta Securities Co., Ltd.
Yuanta Securities Co., Ltd. är den ledande aktören inom börsintroduktioner på den taiwanesiska marknaden. Under 2012 utsågs bolaget till Taiwans främsta rådgivare i samband med börsintroduktioner och stod för hela 22 procent av det sammanlagda värdet för samtliga noteringar på börsen i Taiwan. Yuanta är även den ledande börsmäklaren i Taiwan med 174 kontor och 2 800 mäklare samt en marknadsandel om 14 procent under 2012. Mer information finns på bolagets hemsida, www.yuanta.com/en.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2014, kl. 08.30.

Attachments

Release