NeuroVive: Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

NeuroVive stärker sin position som ledande mitokondriellt läkemedelsföretag

Tolv månader (2013-01-01 – 2013-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 598 (1 328) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -22 126 (-15 903) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,17 (-0,85) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,17 (-0,85) SEK.

Fjärde kvartalet (2013-10-01 – 2013-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 12 (808) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -9 169 (-5 148) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,25) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,45 (-0,25) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under 2013

Första kvartalet

 • I mars förvärvade NeuroVive en portfölj av nya cyklofilinhämmare och tillhörande immateriella rättigheter av det brittiska biotech-företaget Biotica Ltd.
 • NeuroVive meddelade den 22 mars att mer än 600 patienter hade rekryterats i den kliniska fas III multicenterstudien (CIRCUS) som utvärderar effekterna av CicloMulsion® för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.

Andra kvartalet

 • Den 10 april noterades NeuroVive på NASDAQ OMX Small Cap med beteckningen NVP.
 • Patient nummer 700 av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion®.
 • Den första patienten har rekryterats till en klinisk fas IIa-studie med företagets läkemedel NeuroSTAT® vid behandling av traumatisk hjärnskada. Studien omfattar totalt 20 patienter och genomförs vid Neurokirurgiska kliniken på Köpenhamns universitetssjukhus.
 • I juni tecknade NeuroVive samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som företaget förvärvade av Biotica Ltd i mars 2013. Samarbetets fokus är såväl cellskydd i samband med traumatisk hjärnskada och hjärtattack (NVP019) som det nya produktområdet antivirala indikationer i form av den nya läkemedelskandidaten NVP018.
 • NeuroVives dotterbolag i Kina, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd, erhöll 5,3 MSEK (5 MRMB) som en första milestone-ersättning ifrån den kinesiska samarbetspartnern Sihuan Pharmaceutical Ltd.

Tredje kvartalet

 • Över 800 patienter av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion® (CIRCUS-studien).
 • NeuroVive deltog tillsammans med samarbetspartnern Sihuan vid 18th Army Neurosurgery Annual Conference i Beijing, Kina.

Fjärde kvartalet

 • Över 900 patienter av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion® (CIRCUS-studien).
 • Catharina Jz Johansson anställdes som ny CFO och tillträdde tjänsten 1 december.
 • Extra bolagsstämma i NeuroVive beslutade om riktad nyemission och företrädesemission om totalt cirka 111 MSEK plus en överteckningsoption om 10 MSEK.
 • NeuroVive genomförde i december den riktade nyemissionen om 35 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Utökat samarbete med inVentiv Health inför kommande marknadslansering av CicloMulsion®.
 • Den 31 januari meddelade NeuroVive marknaden att företrädesemissionen i NeuroVive övertecknades med 270 procent. Samtidigt kommunicerades styrelsens beslut att till fullo utnyttja överteckningsoptionen.  Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 75,8 MSEK och överteckningsoptionen tillför 10,0 MSEK. Sammanlagt tillförs NeuroVive därmed cirka 85,8 MSEK före emissionskostnader.
 • NeuroVive har behandlat sista patienten i europeisk fas III-studie med CicloMulsion®

Läs bokslutskommunikén i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014, kl. 08.30.

Attachments

Release