NeuroVive: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 8 juni 2012, hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden
Vid stämman beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

* SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
* SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
* SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
* SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
* SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
* SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helmuth von Moltke och Jan Nilsson omvaldes som styrelseledamöter. Helena Levander nyvaldes som styrelseledamot. Greg Batcheller omvaldes som styrelseordförande. Vidare nyvaldes den auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg som revisor. Härutöver beslutades att uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid stämman beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 11 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 9 maj 2012. Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som stadgas om NeuroVive gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjer för valberedningen
Vid stämman beslutades att valberedningsarbetet inför årsstämman 2013 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 9 maj 2012. 

Ändringar i bolagsordningen
Vid stämman beslutades om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 9 maj 2012. Ändringarna avser § 3 Verksamhet, § 7 Revisor samt § 10 Årsstämma. 

För ytterligare information kontakta
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är verksamt inom området mitokondriell medicin med fokus på nervcells- och hjärtcellsskydd. Projektportföljen innehåller bland annat läkemedelskandidater för behandling av traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®), reperfusionsskada vid hjärtinfarkt (CicloMulsion®) och stroke (NVP014). NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008 listat på AktieTorget, som driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

Attachments

PDF