NeuroVive: Slutregistrering av företrädesemission

Under april och maj 2012 genomförde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) en företrädesemission. Återstående 45 552 aktier har nu registrerats hos Bolagsverket vilket innebär att nyemissionen är slutregistrerad.

Totalt 4 216 189 aktier har registrerats, vilka beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 13 juni 2012. 

Det totala antalet aktier i NeuroVive uppgår till 19 159 046 aktier och aktiekapitalet uppgår till 957 952,30 SEK. Därmed tillförs NeuroVive drygt 54,8 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär, i relation till tidigare kommunicerat utfall, en marginell avvikelse som orsakas av att två aktietecknare, trots påminnelser, inte har betalat och således inte uppfyllt sitt bindande åtagande. Avvikelsen från tidigare rapporterat utfall är på promillenivå och påverkar endast i minimal omfattning utfallet i nyemissionen. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF