NeuroVive: Kommuniké från årsstämma

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), den 10 juni 2010.

* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009. 

* Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och att en suppleant utses, dels att Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Eskil Elmér, Jan Nilsson och Arne Ferstad nyväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant.
* Stämman beslutade att fastställa ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag (se punkt 10 i kallelse).

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Telefon: 046-288 01 10 (direkt); 070-299 62 64 (mobil)
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF