NeuroVive: Kommuniké från årsstämma

Idag den 8 mars 2013 hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Alla beslut fattades enhälligt.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden
Vid stämman beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

 SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
 SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
 SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
 SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
 SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
 SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelse 
Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander och Helmuth von Moltke omvaldes som styrelseledamöter. Boel Flodgren och Anna Malm Bernsten nyvaldes som styrelseledamöter. Greg Batcheller omvaldes som styrelseordförande. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid stämman beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 6 februari 2013. Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som stadgas om NeuroVive gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjer för valberedningen
Vid stämman beslutades att valberedningsarbetet inför årsstämman 2014 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 6 februari 2013. Riktlinjerna innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av en ledamot för envar av de tre största aktieägarna. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk
Telefon: +44 207 282 1050

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund