NeuroVive: Korrigering från bokslutskommuniké till årsredovisning

Den 21 februari 2012 offentliggjorde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011. NeuroVive informerar via detta pressmeddelande om korrigering avseende räkenskaper från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké till årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 kommer att offentliggöras inom kort på AktieTorgets och NeuroVives respektive hemsida (www.aktietorget.se och www.neurovive.se).

Korrigeringen består i att rörelseresultatet för helåret 2011 försämrats med 410 KSEK fördelat på ”Övriga externa kostnader” som ökat med 555 KSEK och ”Personalkostnader” som minskat med 153 KSEK. Förändringen avser kostnader kopplat till utvecklingsprojekt delfinansierat av Vinnova och har också påverkat balansräkningens ”Inventarier” som ökat med 122 KSEK, ”Förutbetalda kostnader” som minskat med 388 KSEK och ”Upplupna intäkter” som ökat med 143 KSEK. Med anledning av ovan korrigeras rörelseresultatet för 2011 från -9 460 KSEK till -9 870 KSEK, en förändring om cirka 4,3 procent. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF