NeuroVive meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2018:1 inleds på torsdag den 1 november

Lund, 31 oktober 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att torsdag den 1 november 2018 inleds teckningstiden för de teckningsoptioner av serie 2018:1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission, som avslutades den 24 april 2018. Teckningstiden för teckningsoptionerna inleds torsdag den 1 november 2018 och pågår till och med fredagen den 30 november 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2018:1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i NeuroVive till en kurs om 3,80 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2018:1:

          Teckningstid: 1 november 2018 – 30 november 2018.

          Betalning: Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom fem bankdagar efter det att anmälan om teckning
           ingivits till Bolaget.

          Antal utestående teckningsoptioner av serie 2018:1: 9 811 161 stycken.

          Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2018:1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna
           en (1) ny aktie i NeuroVive till en kurs om 3,80 SEK per aktie.

          Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018:1 tillförs NeuroVive cirka 37,3 MSEK före
           emissionskostnader.

          Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 november 2018.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie 2018:1:

          Teckningsperiod inleds torsdag den 1 november 2018.

          Sista dag för handel med teckningsoptioner är onsdag den 28 november 2018.

          Teckningsperiod avslutas fredag den 30 november 2018.

          Betalning: Senast fem bankdagar efter anmälan om teckning.

          Planerad kommunikation av utfall: 11 december 2018.

          Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Runt 18 december 2018.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.neurovive.com och på www.hagberganeborn.se.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 30 november 2018, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 28 november 2018. För fullständiga villkor för teckningsoptionerna, se det prospekt som NeuroVive offentliggjorde den 9 april 2018.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e oktober 2018 kl. 08:45.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).