NeuroVive erhåller Vinnova-anslag till stöd för utvecklingen av NV354, en ny behandling av genetisk mitokondriell sjukdom

Lund den 15 november 2018- NeuroVive Pharmaceutical AB(Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att bolaget erhåller 1,5 MSEK som en första delbetalning av totalt 5 MSEK i anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnovas Swelife-utlysning för intensifierad utveckling inom NVP015-projektet med målet att förbereda kandidatsubstansen NV354 för kliniska studier.

Utvecklingsprogrammet som Vinnova stöder innefattar den formella prekliniska utvecklingen såsom toxikologistudier och processutveckling för storskalig tillverkning av NV354. NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning Projekt för bättre hälsa – Steg 2 (2018) som är en fortsättning av steg 1-anslaget på 1 MSEK vilket bolaget erhöll 2017. Steg 1-anslaget möjliggjorde bland annat valet av kandidatsubstans NV354 inom spjutspetsprojektet NVP015, med målet att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter med mitokondriella sjukdomar orsakade av komplex I-dysfunktion såsom Leighs syndrom, en sjukdom med betydande medicinskt behov.

”Utvecklingsprogrammet med NV354 har som mål att avsevärt förbättra livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriella sjukdomar. Anslaget är av största vikt för att kunna driva projektet effektivt framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program,” säger Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive.

”Denna finansiering från Vinnova är naturligtvis oerhört glädjande för oss. Den understryker den potential NV354 har att göra skillnad för mitokondriella sjukdomar vilket också bekräftats av att vår samarbetspartner i USA, Children’s Hospital of Philadelphia, tidigare i år fick ett treårigt forskningsanslag om fyra miljoner dollar för stödjande forskning inom programmet, samt av vår utlicensiering av andra substanser inom NVP015 med inriktning på ögonsjukdomen LHON till amerikanska BridgeBio”, kommenterar Erik Kinnman, VD på NeuroVive.

NeuroVive rapporterade tidigare i år de första prekliniska effektresultaten för NV354, och har utöver dessa sett ytterligare övertygande effektdata i flera olika etablerade experimentella modeller av mitokondriella sjukdomar. Utöver NeuroVives egna försök pågår oberoende studier hos bolagets välrenommerade akademiska partners inom mitokondriell medicinsk forskning, såsom Children’s Hospital of Philadelphia (USA), för att få ytterligare värdefulla data inför den kliniska utvecklingen av NV354.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 12:00.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.
www.swelife.se 

Om NV354
En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVive som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Inom projektet har substansen NV354 valts ut för fortsatt utveckling inom programmet baserat på god tolerabilitet, oral biotillgänglighet, plasmastabilitet och organleverans, särskilt till hjärnan. NeuroVive erhöll 2017 ett forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av prodrogerna av succinat till en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom. 

Om genetiska mitokondriella sjukdomar
Genetiska mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens, rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper. 

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).