NeuroVive: NeuroVive förvärvar patent

NeuroVive utnyttjar en option att förvärva formuleringspatent till bolagets inlicensierade produkt NeuroSTAT från tyska CicloMulsion AG.

Patentet avser en emulsionsberedning av cyklosporin-A och licensierades av NeuroVive för ett antal år sedan. Bolaget har genomfört såväl kvalificerad produktion som prekliniska och kliniska försök med produkten under denna period och väljer nu att utnyttja en avtalsklausul med innebörden att mot en kontantsumma förvärva patenträttigheterna. Styrelsens bedömning är att förvärvet är ett viktigt steg då NeuroVive härigenom får full kontroll över formuleringspatentet och helt självständigt kan hantera patentstrategier kring förlängning av patenttid, vidare produktutveckling samt kommersialiering och exit. Genom utnyttjandet av förvärvsoptionen bortfaller bolagets tidigare skyldigheter att betala en årlig licensavgift. Avtalade royaltybetalningar till CicloMulsion AG på kommande nettoförsäljning kvarstår.

Kommentar VD Eskil Elmér
Under senare tid har vi ytterligare förstärkts i vår uppfattning om kvaliteten och säkerhetsaspekterna för NeuroSTAT och väljer att utnyttja optionen att förvärva patentet. Genom förvärvet etablerar NeuroVive bästa möjliga förutsättningar att genomföra strategin att nå en snabb kommersialisering av NeuroSTAT. Med ett formellt ägande av formuleringspatentet får vi avgjort större handlingsutrymme både att hantera patentförlängning och möjligheten att licensiera ut eller på annat nå en exit för NeuroSTAT.

Eskil Elmér 
VD, NeuroVive

NeuroSTAT®
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som alkohol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och alkoholfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare ett bättre alternativ för etablerad användning av cyklosporin-A vid immunförsvarshämning och för framtida användning vid akuta neurologiska skador. 

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF