NeuroVive: NeuroVive rapporterar framgångsrika slutresultat från klinisk studie

NeuroVive rapporterar framgångsrika slutresultat från den studie som undersöker säkerhet och farmakokinetik för NeuroVives läkemedel NeuroSTAT® i friska försökspersoner. NeuroSTAT® når såväl primära som sekundära mål och visar både bioekvivalens och förbättrad säkerhetsprofil i relation till jämförelsepreparatet Sandimmune® Injection.
NeuroVive har genomfört en klinisk studie som jämför NeuroVives Cremophor® EL-fria produkt NeuroSTAT® med Novartis registrerade produkt Sandimmune® Injection i 52 friska individer med olika kön och etnisk bakgrund. Studien har på NeuroVives uppdrag utförts av en av världens ledande biofarmaceutiska konsultföretag.
De slutliga analysresultaten av studien som innefattar säkerhetsaspekter och farmakokinetik (jämförelse av blodkoncentrationer av cyklosporin-A efter intravenös administration av Sandimmune® Injection respektive NeuroSTAT®) visar att studien når både primära och sekundära mål. NeuroSTAT® är bioekvivalent med Sandimmune® Injection och är säker och vältolererad.

I studien visar samtliga bedömda farmakokinetiska variabler, bland annat maximal koncentration (C-max), halveringstid (T ½) och flera parametrar som bedömer ytan under koncentrationskurvan (AUC, area under the curve), att NeuroSTAT® är bioekvivalent med Sandimmune® Injection, vilket också var det primära målet med studien. 

Med avseende på säkerhet konstaterades att personer som behandlades med Sandimmune® Injection genomgående uppvisade signifikant fler biverkningar (måttliga eller lätta) än när de fick NeuroSTAT®. NeuroSTAT® gav endast mycket lätta biverkningar. Detta bekräftar säkerheten och toleransen för NeuroSTAT®. Studier av säkerhet och tolerans var bolagets sekundära mål med studien. 

Angående allvarliga biverkningar noteras särskilt följande. En försöksperson som fick Sandimmune® Injection utvecklade svår anafylaktisk reaktion, ett potentiellt livshotande tillstånd, medan en annan försöksperson som fick Sandimmune® Injection fick medelsvår anafylaktisk reaktion. Båda dessa tillstånd krävde akut medicinsk behandling, i det första fallet livräddande, av ansvariga läkare. En tredje person som fick Sandimmune® Injection fick en måttligt allergisk reaktion som också krävde akut medicinsk intervention. På grund av dessa allvarliga biverkningar av Sandimmune® Injection krävde myndigheterna förbehandling med antiinflammatorisk behandling för studiens fortsatta genomförande. Inga allvarliga biverkningar av NeuroSTAT® har rapporterats i studien.

Produktinformationen för Sandimmune® Injection (reviderad Oktober 2009: T2010-03) rapporterar en risk för anafylaktisk reaktion hos 1 av 1000 behandlade patienter. I den aktuella studien var förekomsten av anafylaktisk reaktion hos friska försökspersoner behandlade med Sandimmune® Injection betydligt högre. Två av 19 personer som inte förbehandlades med kortison och antihistamin (antiinflammatorisk behandling) före administration av Sandimmune® Injection reagerade med medelsvår respektive svår anafylaktisk reaktion. Skillnaden mellan den uppgivna risknivån för anafylaxi med Sandimmune® Injection och den risknivå som observerats i den aktuella studien kan sannolikt relateras till att patienter som behandlas med Sandimmune® Injection ofta behandlas med kortison som ett led i den immunhämmande behandlingen.

Cremophor® EL är en ricinolje-liknande substans som används för att lösa fettlösliga aktiva ingredienser i olika beredningsformer för läkemedel som t.ex. i Sandimmune® Injection. Substansen har uppmärksammats för att den, främst vid intravenös administration, kan ge kraftiga anafylaktiska reaktioner. För andra Cremophor® EL-innehållande läkemedel, såsom Taxol® föreskrivs antiinflammatorisk behandling med kortikosteroider (kortison) och antihistamin innan behandlingen inleds i syfte att minska riskerna för svår anafylaktisk reaktion. I andra marknadsförda intravenösa läkemedel, såsom Propofol® och Abraxane®, har Cremophor® EL, av just denna anledning, ersatts av andra bärarmedier. 

NeuroSTAT® är en ny Cremophor® EL-fri beredningsform för läkemedelssubstansen cyklosporin-A utvecklad för att vara särskilt lämplig för intravenös behandling vid indikationer som neuroprotektion vid skallskada och kardioprotektion vid reperfusionsskada vid hjärtinfarkt där patienter, till skillnad från transplantationspatienter, inte kommer att vara föremål för kortisonbehandling. På grund av patientsäkerhetsaspekter är rekommendationen i exempelvis Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury från American Association of Neurological Surgeons och The Brain Trauma Foundation att inte använda kortisonbehandling vid traumatisk hjärnskada.

Kommentar VD Eskil Elmér 
Slutresultatet från studien är odelat positivt och överträffade även våra högt ställda förväntningar. NeuroSTAT® är bioekvivalent med Sandimmune® Injection i samtliga uppmätta parametrar, uppvisar signifikant färre biverkningar och orsakar inte Cremophor® EL-relaterade svåra anafylaktiska reaktioner. Resultaten från studien utgör en solid grund för att gå vidare med kliniska studier med NeuroSTAT® i skallskadade patienter och vid behanding av reperfusionsskador i samband med hjärtinfarkt. Utöver detta banar de positiva resultaten vägen för tidig kommersialisering av ett Cremophor® EL-fritt alternativ för alla indikationer där Sandimmune® Injection används idag, såsom organ- och benmärgstransplantation. Registreringsarbetet har redan inletts med avseende på dessa senare indikationer och det är med mycket stor tillförsikt vi ser NeuroVives framtid an.

Eskil Elmér
VD och CSO, NeuroVive

Kommentar tillträdande VD Mikael Brönnegård
Resultaten från den kliniska studien är en viktig milstolpe för NeuroVives fortsatta regulatoriska och kliniska aktiviteter. Den mycket positiva utgången av studien bereder väg för bolagets påbörjade kommersialiseringsstrategier. NeuroVive arbetar nu med att utvärdera partners för framtida kommersialisering för immunosuppression, och med det fortsatta arbetet med produktutvecklingen av NeuroSTAT® för neuro- och kardioprotektion.

Mikael Brönnegård, 
tillträdande VD, NeuroVive

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF