NeuroVive: NeuroVive genomför nyemission inför listning på AktieTorget

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) genomför, inför listning på AktieTorget, en nyemission om högst 15 010 000 SEK och offentliggör prospekt med anledning av emissionen. Teckningsperioden löper under tiden 11 augusti – 3 september 2008. Teckningskursen är 7,60 SEK per aktie. Inför nu aktuell emission värderas NeuroVive till 89 832 000 SEK (pre-money).

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av nervcellsskyddande läkemedel för behandling av traumatisk hjärnskada och andra neurologiska skador, för vilka det i dagsläget saknas effektiva behandlingsmöjligheter. NeuroVive har visat att cyklosporin-A, som är en välkänd aktiv substans för andra registrerade ändamål, är ett ämne med kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. 

NeuroVive har godkända världsomspännande patenträttigheter avseende nervcellsskydd med cyklosporin-baserade läkemedel vid akuta neurologiska skador. Bolagets första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Sammanfattning av villkor och tider för emissionen:

– Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten, institutionella investerare och bolagets styrelse.
– Teckningskurs är 7,60 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför NeuroVive 15 010 000 SEK.
– Teckningstiden löper under tiden 11 augusti – 3 september 2008.
– Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen, varvid följande princip skall gälla. Aktietecknare skall enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt ansökt antal aktier. Besked om tilldelning kommer att skickas ut omkring den 5 september 2008. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Någon garanti för tilldelning till enskild investerare lämnas inte. Bolaget avser att omkring den 5 september 2008, via pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, offentliggöra emissionsresultatet.
– Kontant likvid skall vara NeuroVive tillhanda senast den 11 september 2008, till Bolagets bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. Utbokning av aktier kommer att påbörjas omkring den 25 september 2008.
– Första dag för handel beräknas bli den 3 oktober 2008.
– Prospektet finns tillgängligt tillsammans med folder och teckningssedel, på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Postadress: Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund 

Attachments

PDF