NeuroVive offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet med anledning av förestående företrädesemission

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 19 februari 2020 (”Företrädesemissionen”), och upptagande till handel av aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm, upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag, den 3 april 2020, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Offentliggörande av prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 3 april 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.neurovive.com, www.neurovive.com/sv/emission2020ld/) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattande folder att sändas per post till NeuroVives direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Ny finansiell information som återfinns i Prospektet
I Prospektet framgår NeuroVives kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 31 januari 2020. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av Prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalstruktur

KSEK 2020-01-31
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet(1) 332
Blancokrediter
Summa kortfristiga räntebärande skulder 332
Långfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet(1) 346
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder 346
Eget kapital(2)
Aktiekapital 9 298
Övrigt tillskjutet kapital 592 980
Reserver 610
Balanserat resultat -475 107
Minoritetsintressen 5
Summa eget kapital 127 795
Summa eget kapital och räntebärande skulder 128 473

(1) Avser leasingskuld nyttjanderätt.
(2) Siffror per den 31 december 2019.

Nettoskuldsättning

KSEK 2020-01-31
A. Kassa
B. Likvida medel(1) 41 740
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C) 41 740
E. Kortfristiga räntebärande fordringar 1 883
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 332
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H) 332
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D) -43 291
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 346
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M) 346
O. Nettoskuldsättning (J+N) -42 945

(1) Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • För varje befintlig aktie som innehades i Bolaget per avstämningsdagen den 1 april 2020 erhölls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per aktie.
  • Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 74 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt sker under perioden 6 – 24 april 2020.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 6 – 22 april 2020.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 67 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till NeuroVive i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.