NeuroVive omfördelar forskningsresurser från asiatiskt dotterbolag till moderbolaget

Lund den 25 januari 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att forskningsresurser och aktiviteter i det Taiwan-baserade dotterbolaget dirigeras om till moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB. Vid en bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. godkändes idag ett avtal där verksamheten i Taiwan kommer att säljas till nuvarande taiwanesiska aktieägare.

Avtalet innebär att NeuroVive Pharmaceutical AB kommer att erhålla cirka 5 miljoner kronor före administrationskostnader. Utöver detta kommer NeuroVive och samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd., återförvärva det Hong Kong-baserade dotterbolaget, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd., vilket innehar de asiatiska licensrättigheterna för NeuroSTAT och avtalen med det kinesiska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical och Sanofi Korea. Ägandet i Hong Kong-bolaget kommer att utgöras av NeuroVive Pharmaceutical AB (cirka 82.5%) och Foundation Asia Pacific Ltd. (cirka 17.5%). Genom avtalet övergår övriga tillgångar, vilka tidigare licensierats till NeuroVives Asien-bolag, till NeuroVive Pharmaceutical AB.

I linje med bolagets nyligen implementerade tvådelade affärsmodell, som innebär ett ökat fokus på tidiga projekt gällande stora specialistindikationer för utlicensiering i preklinisk fas och egen klinisk utveckling av särläkemedelsprojekt, kommer resurserna i det Taiwan-baserade dotterbolaget att omfördelas och koncentreras mot forskning- och utvecklingsaktiviteter i moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB.

“Detta beslut är helt i linje med den nya företagsstrategin och möjliggör ytterligare fokusering på att vidareutveckla bolagets projektportfölj. Vi frigör resurser för att driva fram de tidiga forskningsprojekten så effektivt som möjligt”, sade Erik Kinnman, NeuroVives VD. “Vi vill tacka våra kollegor i Taiwan för ett gott samarbete i allt arbete och i denna process och önskar dem allt gott i deras fortsatta aktiviteter,” tillägger han.

Dotterbolaget i Taiwan bildades 2014 för att hantera planerad klinisk verksamhet lokalt i regionen och för utveckling av forskningsprojekt på licens från moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB och andra.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017, kl. 08.30.