NeuroVive Pharmaceutical AB: Årsstämma 2017 och valberedning

Lund den 26 oktober 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2017. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81 Lund.

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades att NeuroVives valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2016. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter:

  • Anders Ermén, Ordförande – utsedd av Baulos Capital Belgium SA / Fredrik Olsson
  • Michael Vickers – utsedd av Maas Biolab LLC / Marcus Keep
  • Andreas Inghammar – utsedd av Eskil Elmer

Valberedningen representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 september 2016.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2017 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämman
  • förslag till antalet styrelseledamöter
  • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott
  • förslag till arvode till revisorer
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2017.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners.

NeuroVive har ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016, kl. 08.30.

Attachments

Release