NeuroVive rapporterar positiva prekliniska resultat i NASH

Lund den 1 november 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelade idag att en av deras cyklofilinhämmare, NVP018, har uppvisat positiva prekliniska resultat i en experimentell modell för den kroniska och vanligt förekommande leversjukdomen NASH (non-alcoholic steatohepatitis). NASH-projektet är i linje med företagets uppdaterade affärsstrategi som bland annat innebär en breddad och accelererad satsning på projekt i tidig upptäcktsfas med hög potential, där målet är utlicensiering i preklinisk fas.

Nuvarande data visar att NVP018 har effekt på fibrosutvecklingen i en väldokumenterad experimentell modell av NASH. Ytterligare forskning och utveckling med NVP018 i indikationen NASH pågår.

Utöver NVP018 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH. Projektet är baserat på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering kombinerat med partnerföretaget Isomerases kompetens inom innovativ kemi.

“De experimentella resultaten vi har med NASH är ett lysande exempel på styrkan i vår forskning och det framgångsrika samarbetet med Isomerase. Resultatet är ett viktigt steg på vägen mot utlicensiering inom detta behandlingsområde” sade NeuroVives VD, Erik Kinnman. ”Med tanke på det enorma antalet patienter och det stora medicinska behovet ser vi resultaten och aktiviteterna inom NASH som komponenter i NeuroVives portfölj vilka i närtid kan skapa värde och möjlighet att generera intäkter.”

Bolaget har implementerat en affärsmodell som framöver består av två delar. Den ena delen innefattar projekt för stora indikationer med hög kommersiell potential, exempelvis NASH, för utlicensiering i preklinisk fas. Den andra delen innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar med stort medicinskt behov, genom den kliniska utvecklingen och ut på marknaden. NeuroVive upprätthåller sitt forsknings- och utvecklingsfokus inom mitokondriell medicin med målet att kunna hjälpa patienter som idag har få eller inga behandlingsalternativ. Det finns en ökande förståelse för mitokondriens roll i olika sjukdomstillstånd.

Om NASH
NASH – non-alcoholic steatohepatitis – är en progressiv sjukdom som kan leda till skrumplever och utveckling av levercancer. Leverskadorna i NASH orsakas av fettansamling och inflammatoriska förändringar i levern. NASH är en av de sjukdomar som ingår i samlingsnamnet NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease – en av de vanligast förekommande åkommorna runt om i världen. Uppskattningsvis lider 20 % av jordens befolkning av NAFLD och cirka en tredjedel av befolkningen i USA. Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3-5 % av amerikanerna (cirka 15 miljoner människor) lider av NASH och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar. 1)

1) Vernon G. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(3): 274-85

Om NVP018
NVP018 är en potent icke immunosuppressiv cyklofilinhämmare i NeuroVives nya substansklass Sangamider. NVP018 är benämningen på den orala versionen av NeuroVives främsta läkemedelssubstans, NV556, i denna portfölj av cyklofilinhämmare vilken har genomgått omfattande preklinisk utveckling.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, kl. 08.30.